Jaarlijkse afrekening servicekosten

Woongroen stuurt je jaarlijks een overzicht van deze kosten waaruit blijkt of je teveel of te weinig hebt betaald. Het afrekeningsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarafrekening volgt uiterlijk binnen 6 maanden ná afloop van de afrekeningsperiode. Dus vóór 1 juli ontvang je de jaarafrekening.

Wij bekijken jaarlijks of de voorschotten nog aansluiten bij de werkelijke servicekosten. Waar nodig passen we het voorschotbedrag aan.

Ga je verhuizen? Je betaalt alleen de kosten voor de periode dat je jouw woning huurde

Bij het vaststellen van de jaarrekening houden we dus rekening met jouw verhuisdatum. Houd er rekening mee dat je de afrekening van de servicekosten pas rond 1 juli ontvangt over de afrekenperiode. Dit hoeft niet gelijk te lopen met jouw verhuisdatum.

Per e-mail in plaats van per brief

Steeds meer informatie is digitaal beschikbaar. Dit is niet alleen duurzamer, maar ook sneller. Daarom ontvang je – als wij jouw e-mailadres hebben – de afrekening servicekosten per e-mail. Hebben wij geen e-mailadres van jou? Dan ontvang je deze brief over de afrekening servicekosten nog per post.

Neem gerust contact op als je vragen hebt

Wij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 8.30 en 16.00 uur. En op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur. Bel naar 088 505 38 00. Of mail naar info@woongroen.nl.

Je bent natuurlijk ook welkom bij ons op kantoor. Maak telefonisch of per mail een afspraak, zodat wij tijd voor je kunnen reserveren. We staan je graag te woord.

 

 

Veel gestelde vragen met antwoorden over de afrekening service- en warmtekosten 2023

Wanneer wordt de afrekening servicekosten verzonden?

Volgens planning voor 1 juli.
Indien van toepassing ontvangen onze huurders een afrekening van de servicekosten. Dit moet binnen 6 maanden na het verstrijken van een kalenderjaar. Dit betekent dat de huurder uiterlijk 30 juni de afrekening van de servicekosten over het voorgaande jaar ontvangt. 

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die de huurder betaalt naast de kale huur van de huurwoning. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak of elektriciteit. Bij sommige woongebouwen zijn er ook kosten voor het centrale verwarmingssysteem. In het huurcontract van de huurder staat voor welke diensten de huurder servicekosten betaalt.

Welke informatie staat er op een afrekening servicekosten?

De afrekening is gespecificeerd. Dat betekent dat de huurder precies kan zien om welk kalenderjaar het gaat en hoeveel de huurder per onderdeel heeft betaald. Het overzicht laat zien wat de huurder aan voorschotten heeft betaald en wat het werkelijke bedrag aan kosten is. Onderaan staat of de huurder teveel of te weinig heeft betaald en hoe wij dit met de huurder verrekenen.

Voor welke diensten worden servicekosten in rekening gebracht?

Dit verschilt per woongebouw, maar je moet denken aan:

 • Elektra (algemene ruimtes)

 • Schoonmaken (algemene ruimtes)

 • Waterverbruik (tappunt voor schoonmaken algemene ruimtes)

 • Verwarming (individueel verbruik)

De afrekening over 2023 is hoger dan voorgaande jaren. Hoe kan dit?

De voornaamste reden van de hogere afrekening is dat de prijzen voor gas en elektriciteit flink omhoog zijn gegaan. Ook de schoonmaakkosten stegen met 6,5%.

Voor huurders van Woongroen in de gemeente De Bilt gelden de tarieven conform het jaarcontract. De kosten over 2023 zijn – helaas - met ruim 200% gestegen. Woongroen heeft hier geen invloed op.

Huurders van Woongroen in de gemeente Zeist die wonen in een woongebouw met een centrale warmtevoorziening profiteren van gunstigere energietarieven vanwege een contract met vaste tarieven van vóór de energiecrisis.

Het energieverbruik in de algemene ruimtes is nagenoeg gelijk gebleven.

Wat zijn de energietarieven voor elektra en gas?

Voor onze woongebouwen met centrale warmtevoorzieningen in De Bilt staan de energietarieven voor elektra en gas voor 1 jaar vast en deze gelden tot en met eind 2024.

Leveringstarieven 2023

 • Elektra piekuren: € 0,39079 per kWh

 • Elektra daluren: € 0,27057 per kWh

 • Elektra enkel: € 0,33789 per kWh

 • Gas: € 1,54809 per m3

 Leveringstarieven 2024

 • Elektra piekuren: € 0,20068 per kWh

 • Elektra daluren: € 0,16937 per kWh

 • Elektra enkel: € 0,18690 per kWh

 • Gas: € 0,85365 per m3

Voor de Zeister woongebouwen met centrale warmtevoorzieningen gelden lagere tarieven, omdat hier nog een contract van vóór de energiecrisis van toepassing is. Dit contract met vaste tarieven loopt tot en met 2024.

Kan ik mijn verbruik inzien?

Huurder van woongebouwen met een centraal verwarmingssysteem kunnen hun verbruik inzien via de ista app en het webportaal. Op de website van Ista kan de huurder een account aanmaken en hiermee het verbruik volgen. De bijbehorende kosten zijn niet zichtbaar.

Handleiding 'Hoe maak ik een ista account aan

How to create an account on the ista web portal

Neem met vragen over het meetsysteem of jouw verbruik gerust contact op met ista: 010 245 57 00 / info@ista.nl.

Mag het voorschot servicekosten jaarlijks worden verhoogd?

Als jouw verhuurder inzicht geeft in de daadwerkelijk gemaakte kosten en daaruit blijkt dat het voorschot dat je hebt betaald te weinig is, mag verhuurder dit bedrag verhogen. Verstrekt jouw verhuurder geen afrekening? Dan mag het voorschot servicekosten niet worden verhoogd.

Zit er een maximum aan verhogen of verlagen van de servicekosten?

Het voorschot servicekosten moet in lijn zijn met de verwachte kosten.

Is er een (wettelijk) maximum bedrag voor het te betalen (maandelijkse) voorschot servicekosten?

Nee, er is geen maximum gebonden aan de voorschotten van de servicekosten. Deze voorschotten zijn een voorschot op de kosten die worden gemaakt door Woongroen. Dus hoe hoger de door ons te maken kosten zijn, hoe hoger het voorschot servicekosten. 

Als ik de servicekosten nu verhoog moet ik dan alsnog bijbetalen?

De huurder ontvangt altijd een afrekening service- en warmtekosten. Als blijkt dat het betaalde voorschot lager is dan de werkelijke kosten dan moet het verschil worden bijbetaald.

Wanneer en waarom worden de voorschotten servicekosten gewijzigd?

Blijkt aan het einde van het kalenderjaar blijkt dat de kosten van het werkelijke verbruik hoger zijn dan de betaalde voorschotten? Dan verhogen wij de servicekosten voor het volgende jaar. We verhogen de servicekosten als we verwachten dat de kosten in het komende jaar stijgen. Natuurlijk verlagen we de servicekosten ook als we verwachten dat de kosten dalen.

Waarom betaal ik voorschotten in plaats van de werkelijke kosten achteraf?

Het maandelijkse voorschot voorkomt dat de huurder 1 keer per jaar een groot bedrag moet betalen. Het maandelijkse voorschot ligt zo dicht mogelijk bij het door de huurder werkelijke verbruik in de afgelopen jaren. Als het werkelijke verbruik minder is dan het geschatte verbruik, krijgt de huurder geld terug. Is het voorschot te laag, dan betaalt de huurder bij. Op basis van het historische verbruik van de huurder stellen we opnieuw een voorschot vast. Dit is dus niet alleen gebaseerd op het vorige jaar, maar op meerdere jaren.

Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?

Nee, je betaalt slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel wordt berekend over de periode dat jij de woning huurde. 

Ik ben in het 1e kwartaal van een jaar verhuisd en moet nu bij de afrekening warmtekosten veel bijbetalen. Hoe kan dit?

Het maandelijkse voorschot is gebaseerd op het gemiddelde verbruik over een heel jaar. Hierdoor is het voorschot in de winter waarschijnlijk lager dan het werkelijke verbruik. In de zomermaanden betaal je eigenlijk meer dan het werkelijke verbruik.

Woonde je alleen in de wintermaanden in de woning op het moment dat we afrekenen? Dan  worden dus alleen maanden afgerekend waarin jij waarschijnlijk meer verbruikte dan het gemiddelde voorschot, waardoor je moet bijbetalen.

Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?

Nee, je ontvangt een afrekening servicekosten gelijktijdig met alle overige huurders. 

We berekenen de totale kosten over een heel jaar. Deze totale kosten zijn pas vast te stellen na afloop van de afrekenperiode. Je ontvangt de afrekening uiterlijk binnen een half jaar na afloop van het jaar waarin je verhuisde. Het is dus van belang dat je bij een verhuizing de nieuwe adresgegevens aan ons doorgeeft.

Ik woon in een sociale huurwoning en ben het niet eens met het te betalen voorschotbedrag servicekosten. Wat nu?

Het voorschot wordt bepaald aan de hand van het contract dat afgesloten is met de leverancier. Het voorschot sluit daarom zo dicht mogelijk aan op de werkelijke kosten. Jaarlijks worden de voorschotten aangepast na de afrekening.

Ben je het niet eens met het voorschotbedrag? Neemt in 1e instantie contact op met Woongroen. Kom je er met ons niet uit,? Dan kan je de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de hoogte van het voorschotbedrag. Oordeelt de Huurcommissie dat het voorschotbedrag sterk afwijkt van de te verwachten servicekosten, dan stelt de commissie een lager bedrag vast. 

Ik woon in een vrije sectorwoning (geliberaliseerd) en ben het niet eens met de (afrekening) servicekosten. Wat nu?

Je kan het geschil over de (afrekening) servicekosten niet voorleggen aan de Huurcommissie. In geval van geliberaliseerde verhuur kan alleen de rechter een uitspraak doen. 

Vallen onderhoudskosten onder servicekosten?

Het onderhoud waartoe wij verplicht zijn, kan niet in de servicekosten worden doorbelast. Onderhoudskosten kunnen wel doorberekend worden als er tussen jou en Woongroen is overeengekomen dat onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden worden gedaan die op grond van de wet en het 'Besluit kleine herstellingen' door de huurder moeten worden gedaan. Voorbeelden zijn het vervangen van lampen en het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes.

Wat zijn subsidiabele servicekosten?

Dit zijn servicekosten die je mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag.

Welke servicekosten mag ik meetellen in de berekening van de huurtoeslag?

 • Kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes.

 • De energiekosten van de gemeenschappelijke ruimtes.

 • Kosten voor een huismeester.

 • Kosten voor eventuele dienst- en recreatieruimtes.

 Per soort servicekosten tellen we maximaal € 12,- bij de huurprijs op.

Informatie Belastingdienst: wat telt mee bij de huur voor de huurtoeslag?

Kan ik bezwaar maken tegen de afrekening servicekosten?

Ja, je kan bezwaar maken. Bezwaar kan bestaan uit:

 • Bezwaar uitgevoerde werkzaamheden.

 • Bezwaar op de wijze van doorbelasten van de kosten.

 Komt je er met ons niet uit? Dan kun je het bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

Informatie Huurcommissie: jaarafrekening servicekosten beoordelen

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen, maar ben het niet eens met de afrekening servicekosten en overweeg een Huurcommissie zaak te starten. Moet ik de afrekening wel of niet betalen?

Heb je een afrekening ontvangen waarin wordt aangegeven dat je een bedrag moet betalen? Dan ben je verplicht om te betalen.

De Huurcommissie bekijkt of de in rekening gebrachte bedragen voldoen aan de geldende wettelijke voorschotten of beoordeelt of die bedragen als redelijk zijn aan te merken. Als blijkt dat je een lager bedrag moet betalen dan op de afrekening was aangegeven, dan krijg je dit overschot terug. In de brief noemen wij de termijn waarbinnen wij dit bedrag op jouw rekening storten. 

Kan ik gedwongen worden een wijziging van het servicekostenpakket te aanvaarden?

Ja, dat kan. Bij een wijziging van gezamenlijke zaken of diensten, zoals de servicekosten, moet minimaal 70% van de huurders in het betreffende woongebouw akkoord gaan. Ga je niet akkoord, maar (meer dan) 70% van de bewoners wel? Dan mogen wij de wijziging doorvoeren. 

Ik heb een aantal maanden van het jaar niet in de woning gewoond (bijvoorbeeld vanwege samenwonen of vakantie). Moet ik over deze periode wel servicekosten betalen?

Ja. Je bent met ons een huurcontract aangegaan waarin ook de servicekosten zijn vermeld. Je bent dus verplicht jouw deel van de totale servicekosten te betalen.

Je betaalt iedere maand naast de huur al voor servicekosten. Waarom krijg ik nu een rekening?

Maandelijks betaal je een voorschotbedrag. In het 1e half jaar maken we de werkelijke kosten over het voorgaande kalenderjaar inzichtelijk en rekenen we het verschil met jou af. 

Waarom betaal ik gemeenschappelijke elektrakosten?

Dit elektraverbruik is bijvoorbeeld voor de verlichting in algemene ruimtes, zoals hal, portiek of bergingen en eventueel voor het gebruik van de lift.

Wanneer ontvang ik het bedrag dat ik tegoed heb?

Je krijgt van ons een brief met daarin het bedrag dat je van ons ontvangt. Hierin staat ook een datum waarop wij het bedrag aan jou overmaken. Een eventuele huurachterstand (met uitzondering van de lopende maand) wordt met deze teruggave verrekend. Moet je bijbetalen? In de brief staat hoe en binnen welke termijn jij het te betalen bedrag aan ons moet overmaken. 

Ik woon op de begane grond, moet ik dan ook voor de lift betalen?

 • Komt jouw voordeur uit op de straat? Dan betaal je niet mee aan de lift.

 • Komt jouw voordeur uit op een gang of galerij achter een centrale voordeur? Dan betaal je wel mee.

Mijn bankrekeningnummer is niet bekend bij Woongroen. Wat nu?

Geef jouw IBAN nummer schriftelijk door via huuradministratie@woongroen.nl. Het rekeningnummer wordt vervolgens in de administratie aangepast en de betaling wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen en moet een bedrag bijbetalen. Kan ik een betalingsregeling afspreken?

In veel gevallen is dit mogelijk. Neem contact op met Woongroen en spreek een betalingsregeling af met een medewerker van de afdeling Incasso. Samen bespreken jullie wat de mogelijkheden zijn. 

Moet ik meer servicekosten betalen als er een appartement leeg staat in mijn woongebouw?

Nee. Woongroen neemt de kosten voor de periode van leegstand van een appartement voor eigen rekening.

Ik heb een vraag over de specificatie warmtekosten die ista Nederland heeft opgesteld. Bij wie moet ik zijn?

Ista Nederland biedt de brochure ‘Uitleg afrekening’ aan. Heb je daarna nog vragen over de warmtekosten? Neem rechtstreeks contract op met de klantenservice van ista Nederland.

Contactgegevens ista Klantenservice 

Ik heb een huurachterstand. Verrekent Woongroen de afrekening servicekosten met deze achterstand?

Ja. Een eventuele huurachterstand (met uitzondering van de lopende maand) wordt met deze teruggave verrekend. Dit leggen wij uit in de brief over de afrekening servicekosten.

Wordt er waterstofgas gebruikt voor verwarming van huurwoningen?

Bij Woongroen wordt op dit moment geen gebruik gemaakt van waterstofgas voor het verwarmen van huurwoningen